Våra portföljbolag

Våra portföljbolag och potentiella investeringar är verksamma inom healthcare-sektorn, primärt med nordiskt säte. De företag vi investerar i ska bidra till att förbättra vårdkvaliteten, sänka kostnader och/eller öka tillgängligheten till vård eller förebyggande vård. Vi hittar en gemensam grund i vår långsiktiga strävan efter att ge människors möjlighet att leva ett hälsosamt och rikt liv i framtiden.

Case

Ferrosan Medical Devices

Ferrosan Medical Devices (FeMD) är en ledande teknikutvecklare och producent av sårvårdsprodukter, och elektroniska miniatyrkomponenter för användning i utrustning för regional anestesi och titthålskirurgi. Verksamheten separerades från Ferrosan A/S 2011 och etablerades då som ett självständigt företag. Bolaget har sedan 2005 haft en genomsnittlig, årlig tillväxt om 11%. Marknaden för Ferrosan Medical Devices produkter förväntas fortsätta växa i framtiden. Tillväxten drivs av lansering och ökad penetration på fler geografiska marknader, breddade användningsområden samt fortsatt produktutveckling. FeMD har ca 230 anställda och tillverkning vid anläggningar i Söborg i Danmark och Stettin i Polen.

Impilo är den kontrollerande aktieägaren och äger 37% av aktierna i FeMD. Övriga aktieägare omfattar danska och svenska familjeverksamheter och privatpersoner.

Läs mer

Case

Apotek Hjärtat - Nyckeln var förståelsen för vår kultur

När det statliga apoteksmonopolet öppnades för privat konkurrens år 2009 innebar detta intressanta investeringsmöjligheter. Den omfattande erfarenheten av apoteksbranschen från styrelsearbetet i ACO Hud, Ferrosan och Nycomed, och detaljhandelskompetensen hos den nya ledningen, som leddes av Anders Nyberg, var avgörande för genomförandet av de identifierade utvecklingsmöjligheterna.  Apotek Hjärtat utvecklades till ett ledande svenskt företag med branschledande marginaler och förvärvades av ICA i februari 2015. Över 100 nya apotek förvärvades eller nyetablerades av Apotek Hjärtat under åren 2010-2015, vilket totalt sett blev över 300 apotek.

Läs mer

Case

Ferrosan - Nytt fokus och tillväxt

År 2005 var Ferrosan ett internationellt läkemedelsföretag verksamt inom egenvård och medicinteknik med tre strategiska affärsenheter och 570 heltidsanställda, beläget utanför Köpenhamn, Danmark. Den nya styrelsen fastställde därefter en ny färdriktning för att omfokusera egenvårdsaktiviteterna mot några få större marknader och centrala varumärken och rationalisera SKU-portföljen för att öka effektiviteten i verksamheten. Rörelsemarginalen inom konsumentdelen ökade med 10 procentenheter mellan åren 2005 och 2011 efter vilket Pfizer förvärvade verksamheten. Under den här tidsperioden utvecklade den medicintekniska enheten en andra generation produkter för att öka tillväxt och ta marknadsandelar.

Läs mer

Case

Palodex - Verksamhetsförbättringar och tillväxt av marknadsandelar i USA

År 2005 bildades Palodex genom ett förvärv av de dentala avbildningsverksamheterna Instrumentarium och Soredex från GE. Verksamheten var baserad i Tusby strax utanför Helsingfors, Finland. Under den nya styrelsen och ledningen utvecklades en tillväxt- och förbättringsagenda. Marknadsandelen i USA fördubblades under åren 2005-2009, rörelsekapitalet reducerades i flera steg och marginalerna förbättrades kontinuerligt. År 2009 förvärvades Palodex av Danaher Corporation.

Läs mer

Portfölj och erfarenheter

Våra portföljbolag befinner sig på en spännande utvecklingsresa. Nedan kan du läsa mer om våra investeringar och hur vår syn på transparent kompanjonskap leder till långsiktigt starka affärer.

Nuvarande

The Fertility Partnership

TFP är en europeisk aktör inom fertilitetsbehandlingar, ultraljudsscanning och hormonbehandlingar som driver verksamheter i Storbritannien och Polen. TFP består av 8 IVF kliniker i Storbritannien som samarbetar med 27 satellitkliniker, 2 IVF kliniker i Polen, 88 ultraljudskliniker i Storbritannien och även en nystartad klinik för hormonbehandling.

TFP startades 2012 genom fusionen av Oxford Fertility (en spin-off från Oxfords Universitetssjukhus) och IVF Hammersmith (en klinik i nära relation till Imperial College London Hospitals). Under de senaste sju åren har partnerskapet expanderat genom tilläggsförvärv, nya kliniker och expansion till Polen och andra tjänster. TFP är har en struktur där majoriteten av alla kliniker ägs av företaget men där många läkare äger minoritetsandelar i av sina kliniker, på detta sätt blir de partners i TFP.

TFP har huvudkontor i Oxford, England och har ca. 350 anställda.

Läs mer

Nuvarande

Humana

Humana grundades 2001 och är idag en ledande aktör inom omsorgstjänster i Norden med ca 15 000 medarbetare och en omsättning på ca 6,7 miljarder SEK. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans, i Norge och Finland är Humana den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg, i Danmark bedriver Humana en mindre omsorgsverksamhet sedan ett förvärv gjordes hösten 2018. Bolaget utför idag omsorgstjänster till ca 8 000 kunder i dessa länder. 

 

Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.

Läs mer

Nuvarande

Immedica Pharma

Impilo har startat Immedica Pharma – en paneuropeisk plattform och distributör av nischläkemedel. Immedicas affärsplan är att snabbt etablera en snabbt växande och ledande paneuropeisk nisch-leverantör i storleken 100m+ EUR med en produktportfölj bestående av både receptbelagda och receptfria produkter. Dessutom ska Immedica äga produkter i både utvecklingsstadium och slutstadium. Detta kommer att uppnås med hjälp av produktlansering, kommersialisering och distributionsförmåga i världsklass samt ett managementteam med väldigt starka och meriterade bakgrunder inom nischläkemedel.

Immedica grundades genom en kombination av en existerande plattform och ny rekrytering av management och nyckelanställda. Immedica kommer att byggas runt förvärvet Medical Need Europe – en snabbt växande lanseringsplattform och kommersiell distributör av behandlingar för ovanliga sjukdomar och särläkemedel.

Immedica har huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Läs mer

Nuvarande

Cavidi

Cavidi AB är ett diagnostikbolag som utvecklar och tillverkar instrument och tester inom HIV Viral Load. Baserat på beprövad kemi som utvecklats för den befintliga produkten ExaVir™ Load, är bolaget nu i slutskedet av utvecklingen av en ny helautomatiserad diagnostikplattform. Denna plattform, Ziva™, kommer att möta behovet av kostnadseffektiv uppföljning i länder med hög sjukdomsbörda. Kommersialiseringen är påbörjad och ett distributionsavtal har slutits med ett av världens tio största diagnostikbolag för att ta Ziva till marknaden.

WHO har satt ett ambitiöst mål för att försöka utrota AIDS-epidemin: 90% av alla hivsmittade ska vara diagnostiserade, 90% av dessa ska få medicinsk behandling, och 90% av dessa ska ha undertryckta virusnivåer. Detta kombinerat med WHO:s rekommendation att använda viral load-teknologi för att följa upp på patienter under behandling förväntas skapa en stark efterfråga av Cavidis innovativa lösningar.

Cavidi har circa 45 anställda, och har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

Läs mer

Nuvarande

Ferrosan Medical Devices

Ferrosan Medical Devices (FeMD) är en ledande teknikutvecklare och producent av sårvårdsprodukter, och elektroniska miniatyrkomponenter för användning i utrustning för regional anestesi och titthålskirurgi. Verksamheten separerades från Ferrosan A/S 2011 och etablerades då som ett självständigt företag. Bolaget har sedan 2005 haft en genomsnittlig, årlig tillväxt om 11%. Marknaden för Ferrosan Medical Devices produkter förväntas fortsätta växa i framtiden. Tillväxten drivs av lansering och ökad penetration på fler geografiska marknader, breddade användningsområden samt fortsatt produktutveckling. FeMD har ca 230 anställda och tillverkning vid anläggningar i Söborg i Danmark och Stettin i Polen.

Impilo är den kontrollerande aktieägaren och äger 37% av aktierna i FeMD. Övriga aktieägare omfattar danska och svenska familjeverksamheter och privatpersoner.

Läs mer

Nuvarande

NutraQ

NutraQ AS är ett norskt bolag som genom direktförsäljning på prenumerationsbasis erbjuder kosttillskott, medicintekniska produkter och hudvårdsprodukter. Bolaget är verksamt i de nordiska marknaderna samt i Tjeckien.

Åldrande befolkning, ökad hälsomedvetenhet och ökande självmedicinering skapar positiva marknadsförutsättningar för bolaget.

NutraQ AS bildades i 2017 genom sammanslagningen av flera bolag ägda av Sana Pharma Group. NutraQs ursprung går tillbaka till 2002 då den första produkten, VitaePro, lanserades, som än idag är bolagets mest sålda produkt.

NutraQ har sitt huvudkontor i Oslo, Norge och har cirka 135 anställda.

Läs mer

Tidigare

Apotek Hjärtat - Nyckeln var förståelsen för vår kultur

När det statliga apoteksmonopolet öppnades för privat konkurrens år 2009 innebar detta intressanta investeringsmöjligheter. Den omfattande erfarenheten av apoteksbranschen från styrelsearbetet i ACO Hud, Ferrosan och Nycomed, och detaljhandelskompetensen hos den nya ledningen, som leddes av Anders Nyberg, var avgörande för genomförandet av de identifierade utvecklingsmöjligheterna.  Apotek Hjärtat utvecklades till ett ledande svenskt företag med branschledande marginaler och förvärvades av ICA i februari 2015. Över 100 nya apotek förvärvades eller nyetablerades av Apotek Hjärtat under åren 2010-2015, vilket totalt sett blev över 300 apotek.

Läs mer

Tidigare

Ferrosan - Nytt fokus och tillväxt

År 2005 var Ferrosan ett internationellt läkemedelsföretag verksamt inom egenvård och medicinteknik med tre strategiska affärsenheter och 570 heltidsanställda, beläget utanför Köpenhamn, Danmark. Den nya styrelsen fastställde därefter en ny färdriktning för att omfokusera egenvårdsaktiviteterna mot några få större marknader och centrala varumärken och rationalisera SKU-portföljen för att öka effektiviteten i verksamheten. Rörelsemarginalen inom konsumentdelen ökade med 10 procentenheter mellan åren 2005 och 2011 efter vilket Pfizer förvärvade verksamheten. Under den här tidsperioden utvecklade den medicintekniska enheten en andra generation produkter för att öka tillväxt och ta marknadsandelar.

Läs mer

Tidigare

Palodex - Verksamhetsförbättringar och tillväxt av marknadsandelar i USA

År 2005 bildades Palodex genom ett förvärv av de dentala avbildningsverksamheterna Instrumentarium och Soredex från GE. Verksamheten var baserad i Tusby strax utanför Helsingfors, Finland. Under den nya styrelsen och ledningen utvecklades en tillväxt- och förbättringsagenda. Marknadsandelen i USA fördubblades under åren 2005-2009, rörelsekapitalet reducerades i flera steg och marginalerna förbättrades kontinuerligt. År 2009 förvärvades Palodex av Danaher Corporation.

Läs mer

Redefining partnership

Vi är övertygade att verklig utveckling skapas ur starka partnerskap. Impilo-teamet strävar efter att vara en kompetent partner, som med en ambitiös, långsiktig och öppen inställning vill vara vinden under andras vingar.